Szkolenia UDT

Kursy obsługi urządzeń transportu bliskiego w tym obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia są realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz z Rozporządzeniem MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.
Kursy realizowane są według programów opracowanych lub zatwierdzonych przez UDT. Celem kursu jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do obsługi danego typu urządzeń transportu bliskiego.

 

1. Wózki jezdniowe podnośnikowe

2. Obsługa żurawi samojezdnych

3. Obsługa żurawi przeładunkowych (tzw. HDS)

4. Obsługa podestów ruchomych

5. Obsługa suwnic

6. Obsługa dźwigów budowlanych

7. Obsługa dźwigów towarowo-osobowych