S T A T U T

OŚRODKA SZKOLENIA
OPERATORÓW MASZYN ROBOCZYCH
„SOMAR”

NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

1. Nazwa placówki: Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych SOMAR.

2. Typ placówki: Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego.

3. Organ prowadzący: Krzysztof Baran, Łukasz Baran – osoby fizyczne.

4. Placówka posiada swą siedzibę pod adresem: 49-306 Brzeg, ul. Grobli 12A i może realizować zadania statutowe poza swoją siedzibą w oddziałach zamiejscowych.

5. Placówka prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, na kursach i seminariach z zakresu:

1) operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz innych urządzeń technicznych,
2) obsługi urządzeń transportu bliskiego,
3) uprawnień energetycznych,
4) spawalnictwa,
5) bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) innych specjalistycznych kursów zawodowych w zakresie rozwoju osobistego.

6. Kurs jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania, przyjętym przez organizatora kształcenia.

7. Seminarium (szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte, warsztat) jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowaną zgodnie z programem przyjętym przez organizatora kształcenia.

8. Placówka stosuje i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne oraz posiada narzędzia monitorowania jakości prowadzonego kształcenia.

9. Placówka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2016 poz.1943), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 622 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II.

Cele i zadania Placówki

1. Celem działalności Placówki jest kształcenie osób dorosłych i młodzieży w formach pozaszkolnych, umożliwiające pogłębianie wiedzy i rozwój osobowości, uzyskiwanie nowych oraz podnoszenie i uzupełnianie posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, uwzględniające potrzeby rynku pracy.

2. Placówka organizuje i prowadzi kształcenie w pozaszkolnych formach kształcenia z własnej inicjatywy lub na zlecenie przedsiębiorców i zakładów pracy, urzędów pracy lub innych instytucji i organizacji społecznych.

3. Głównym zadaniem Ośrodka jest organizacja i prowadzenie kursów dla osób dorosłych w celu uzyskania atrakcyjnych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji i uprawnień zwiększających ich szanse na zatrudnienie poprzez przygotowanie ich do bezpiecznej obsługi i pracy w zawodach: operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz innych urządzeń technicznych, operatorów urządzeń transportu bliskiego, spawaczy oraz innych specjalności zawodowych poszukiwanych na rynku pracy.

4. Realizacja celów i zadań odbywa się w stałej współpracy z pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników oraz z urzędami pracy w kwestii organizowania szkoleń i kursów dla osób bezrobotnych.

5. Szkolenia specjalistyczne realizowane są we współpracy i pod nadzorem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Instytutu Spawalnictwa, TÜV Rheinland Polska, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Kuratorium Oświaty.

ROZDZIAŁ III.

Organy Placówki oraz ich kompetencje.

 

A. Dyrektor Placówki
B. Dyrektor ds. szkoleń – menadżer szkoleń
C. Rada Pedagogiczna – Wykładowcy, Instruktorzy
D. Dyrektor ds. ekonomicznych

A. Dyrektor Placówki

1. Placówką kieruje Dyrektora Ośrodka, do zadań którego należy w szczególności:

1) Kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) Organizowanie pracy Placówki pod względem merytorycznym i dydaktycznym;
3) Organizowanie kształcenia;
4) Angażowanie kadry dydaktycznej i pracowników;
5) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wyposażenie dydaktyczne Placówki;
6) Nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy;
7) Określanie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej;
8) Zatwierdzanie programów nauczania;
9) Tworzenie narzędzi do ewaluacji prowadzonego kształcenia i nadzór nad jej przebiegiem;
10) Powoływanie komisji egzaminacyjnych oraz określanie zakresu i trybu przeprowadzania egzaminu;
11) Organizacja egzaminów państwowych;
12) Prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń;
13) Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej ze sprzedażą, organizacją i oceną szkoleń i kadry dydaktycznej;
14) Budowanie pozytywnego wizerunku Placówki jako organizatora profesjonalnego i wysokiej jakości kształcenia.

2. Dyrektor zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka oraz organizację i przebieg procesu kształcenia poprzez pracę wydziału szkolenia i zespołu kadry instruktorsko dydaktycznej.

3. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych do realizacji programów nauczania określają zawarte umowy oraz przepisy powszechnie obowiązujące:

1) w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę – zakres czynności i obowiązków oraz Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze;
2) w odniesieniu do osób świadczących usługi dydaktyczne na podstawie umowy cywilno- prawnej – każdorazowo zawarta umowa.
W pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązujące, w tym Kodeks Cywilny.

B. Dyrektor ds. szkolenia – menedżer szkoleń

1. Dyrektor ds. szkoleń – menedżer szkoleń, któremu podlega asystent szkoleń kieruje Wydziałem szkolenia.

2. Pracownicy Placówki zatrudnieni na stanowiskach menedżera szkoleń i asystenta szkoleń mają obowiązek ścisłej współpracy z wykładowcą na każdym etapie prowadzonego kształcenia.

3. Do zadań menedżera szkoleń należy realizowanie polityki Placówki w zakresie sprzedaży i organizacji kształcenia w przydzielonym segmencie, w tym w szczególności:

1) Udzielanie informacji zainteresowanym odnośnie form kształcenia, warunków organizacyjnych i finansowych;
2) Przyjmowanie zgłoszeń od słuchaczy;
3) Powielenie dla każdego słuchacza materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowcę;
4) Przekazywanie wykładowcy wszelkich informacji na temat potrzeb i oczekiwań słuchaczy w zakresie kształcenia;
5) Opracowanie zagregowanej opinii na temat jakości kształcenia na podstawie ankiet wypełnianych przez słuchaczy i powiadamianie o niej wykładowcę, po zakończeniu każdego wykładu;
6) Współpraca z wykładowcą na każdym etapie prowadzonego kształcenia;
7) Przestrzeganie procedur w zakresie sprzedaży usług szkoleniowych i organizacji kształcenia;
8) Efektywna, dwustronna komunikacja ze wszystkimi uczestnikami procesu kształcenia;
9) Prowadzenie rozliczeń i pełnej dokumentacji kształcenia;

4. Do zadań asystenta szkoleń należy:

1) Przygotowanie sal dydaktycznych i wyposażenia;
2) Organizacyjna obsługa wykładów w trakcie ich trwania, w tym w szczególności: prowadzenie ewidencji, dzienników zajęć, programów nauczania, rejestru zaświadczeń, dokumentów z przebiegu egzaminów i świadectw oraz uprawnień poświadczających zdobyte kwalifikacje;
3) Opracowanie wniosków i przygotowanie dokumentów do egzaminów;
4) Otwarcie i przygotowanie sal dydaktycznych;
5) Przygotowanie i sprawdzenie wyposażenia dydaktycznego;
6) Przygotowanie serwisu kawowego, poczęstunku;
7) Sprawdzenie listy obecności i prowadzenie ewidencji
8) Udostępnianie słuchaczom materiałów dydaktycznych;
9) Rozdanie i zebranie od słuchaczy ankiet na temat jakości wykładu.

C. Rada Pedagogiczna – Wykładowcy, Instruktorzy

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzą osoby (wykładowcy i instruktorzy), których poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego, w tym również dydaktycznego jest odpowiedni do prowadzonego kształcenia.

2. Kadra instruktorsko – dydaktyczna powinna posiadać:

1) Wykładowcy: wyższe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne. Pożądane jest uzupełnienie wykształcenia podstawowego drugim kierunkiem studiów, studiami podyplomowymi;
2) Instruktorzy do realizacji zajęć praktycznych: wykształcenie średnie techniczne oraz przygotowanie pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również uprawnienia operatora najwyższej klasy przewidzianej dla danego rodzaju maszyn;
3) umiejętność stosowania programów informatycznych, w tym aplikacji w środowisku Windows;
4) doświadczenie zawodowe – praktyczną, dogłębną i specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie;
5) umiejętności dydaktyczno – metodyczne, tworzenia programów nauczania dla dorosłych, doboru materiałów dydaktycznych, wyboru metod nauczania, znajomość technik trenerskich;
6) wysoką kulturę organizacyjną – punktualność, dotrzymywanie terminów;
7) wysoką kulturę osobistą – poprawny język, schludny wygląd, przyjazny sposób bycia, spokój, opanowanie;
8) etyczny sposób postępowania – poufność informacji, prawa autorskie, poszanowanie konkurencji.

3. Decyzję o podjęciu współpracy z wykładowcą podejmuje Dyrektor Placówki na podstawie przedstawionych dokumentów aplikacyjnych (cv i list motywacyjny), okazanych dyplomów, świadectw i innych certyfikatów oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Współpraca zawierana jest w perspektywie długofalowej na podstawie umowy o współpracy.

4. Do obowiązków Wykładowcy należy w szczególności:

1) Stworzenie autorskiego programu kształcenia w określonym temacie wraz z materiałami dydaktycznymi dla słuchaczy;
2) Dostosowanie odpowiedniej metody nauczania;
3) Wykorzystanie środków dydaktycznych, zgodnie z programem;
4) Prezentowanie aktualnego stanu wiedzy;
5) Wyczerpanie pełnego programu kształcenia, zgodnie z harmonogramem;
6) Przeprowadzenie ćwiczeń i podawanie przykładów odpowiadających treści prowadzonych zajęć;
7) Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach poruszanych przez słuchaczy;
8) Przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć oraz przerw pomiędzy zajęciami;
9) Poszanowanie godności osobistej słuchaczy;
10) Przestrzeganie wymogów obowiązującego prawa w zakresie ochrony praw autorskich i ochrony dóbr osobistych;
11) Dochowanie tajemnicy we wszystkich sprawach, z którymi miał możliwość zapoznać się w trakcie prowadzenia zajęć.

5. Wykładowca ma prawo do:

1) Poznania strategii działania Placówki;
2) Odpowiednio wyposażonych pomieszczeń dydaktycznych;
3) Wsparcia organizacyjno-sekretarskiego w trakcie przygotowania i prowadzenia zajęć;
4) Zagregowanej informacji o poziomie wiedzy, doświadczenia i wykonywanego zawodu grupy, która będzie kształcona;
5) Zagregowanej oceny słuchaczy na temat przygotowania wykładowcy i prowadzonych zajęć;
6) Zgłaszania Dyrektorowi Placówki wszelkich uwag dotyczących kształcenia;
7) Rocznej oceny Dyrektora Placówki;
8) Udziału – w charakterze słuchacza – w kursach i seminariach organizowanych przez Placówkę;
9) Poszanowania godności osobistej;
10) Wynagrodzenia.

D. Dyrektor ds. ekonomicznych

1. Dyrektor ds. ekonomicznych kieruje Wydziałem ekonomiczno – finansowym. Do jego zadań należy:

1) Obsługa ekonomiczno – finansowa Ośrodka;
2) Prowadzenie rozliczeń finansowych realizowanych szkoleń;
3) Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu;
4) Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.

 

ROZDZIAŁ IV.

Zasady przyjmowania słuchaczy

1. Organizator kształcenia prezentuje katalog oferowanych kursów/seminariów za pośrednictwem strony internetowej www.somar-sc.pl, Bazy Usług Rozwojowych, jak również za pośrednictwem portali gospodarczych i społecznościowych. Każda jednostkowa oferta zawiera stałe elementy takie, jak: temat kursu/seminarium, cel i korzyści, program nauczania, czas trwania i miejsce prowadzenia zajęć, adresatów, do których kierowana jest oferta oraz cenę.

2. Słuchaczem kursu/seminarium jest osoba, której udział został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Placówki (przyjęcie oferty) za pośrednictwem strony internetowej www.somar-sc.pl, listem, faxem lub e-mailem, a jego przyjęcie zostało potwierdzone przez menedżera szkoleń i opłacone w całości w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

3. Liczba miejsc na poszczególnych kursach/seminariach jest ograniczona. Na etapie wstępnym określa się każdorazowo maksymalną liczbę słuchaczy biorąc pod uwagę wielkość sali dydaktycznej, w której będzie prowadzone kształcenie oraz program nauczania. W trosce o wysoką jakość kształcenia liczba ta nie jest przekraczana.

4. Słuchacze przyjmowani są do Placówki według kolejności zgłoszeń.

ROZDZIAŁ V.

Zasady skreślania z listy słuchaczy

1. Słuchacz może zostać skreślony z listy w przypadku, gdy:

1) Uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie;
2) Stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia słuchaczy;
3) Absencja na zajęciach przekracza 20% czasu przeznaczonego na kształcenie;
4) Nie uiszczono opłaty lub przedpłaty w terminie ustalonym przez Dyrektora.

2. Decyzje o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Dyrektor Placówki na wspólny wniosek wykładowcy i menedżera szkoleń. Decyzja ta przekazywana jest słuchaczowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

3. Słuchacz może odwołać się od tej decyzji do Opolskiego Kuratora Oświaty, w ciągu 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

4. Skreślenie słuchacza z listy jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa słuchacza w zajęciach i ma rygor natychmiastowej wykonalności.

5. Osobie skreślonej z listy nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty, w całości lub w części.

ROZDZIAŁ VI.

Prawa i obowiązki słuchaczy

1. Słuchacz może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i jest zwolniony z obowiązku zapłaty za kurs/seminarium po złożeniu pisemnej rezygnacji w ciągu 10 dni licząc od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego).

2. Rezygnacja z udziału w kursie/seminarium złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na zajęciach nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji, gdy – za zgodą słuchacza – kurs/seminarium rozpoczyna się przed upływem 10 dni licząc od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego.

4. Prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty przysługuje w sytuacji, gdy warunki umowy przedstawione w ofercie nie są dotrzymane. W przypadku zmiany terminu przez Organizatora, słuchacz ma prawo do wyboru nowego terminu lub zwrotu w całości wniesionej zapłaty.

5. Słuchacz ma prawo do wyrażania własnych opinii na temat kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia, poziomu merytorycznego i organizacyjnego zajęć, wypełniając ankiety ewaluacyjne lub bezpośrednio do menedżera szkoleń.

6. Do obowiązków słuchacza należy:

1) Regularne i punktualne przybywanie na zajęcia;
2) Podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Ośrodka;
3) Poszanowanie mienia i sprzętu udostępnionego w czasie szkolenia;
4) Podpisywanie listy obecności;
5) Sumienne wykonywanie poleceń wykładowcy związanych z realizacją treści programowych;
6) Przystąpienia do egzaminu sprawdzającego jeżeli taki przewidziany jest w programie nauczania;
7) Poszanowanie godności osobistej wykładowcy oraz innych słuchaczy;
8) Przestrzeganie zasad kultury i współżycia społecznego;
9) Współdziałanie w kształtowaniu przyjaznych i serdecznych stosunków w grupie.

ROZDZIAŁ VII.

Finansowanie Placówki

1. Środki finansowe na działalność Placówki pochodzą z opłat wnoszonych przez:

1) Indywidualnych słuchaczy kursu;
2) Pracodawców;
3) Instytucje działające na rzecz zatrudnienia ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, EFS lub innych programów UE.

ROZDZIAŁ VIII.

Postanowienia końcowe

1. Ośrodek prowadzi dokumentację w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami, a w szczególności dotyczącą przyjmowania i ewidencjonowania słuchaczy, wydawania zaświadczeń, przeprowadzania egzaminów, zatrudniania osób, spraw osobowych i dyscypliny pracy pracowników Ośrodka, działalności administracyjno-gospodarczej Ośrodka.

2. Ośrodek używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wszystkie pisma przychodzące rozdziela się do załatwienia osobom kompetentnym.

4. Pisma wystawione w Ośrodku, wychodzące i pozostające oraz dokumenty finansowo-księgowe podpisuje: Dyrektor.

5. Ośrodek posiada LOGO, które jest własnością Ośrodka.

6. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem dokonania przez właściwy organ wpisu placówki do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego.

7. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w statucie. Do zmiany statutu uprawniony jest wyłącznie podmiot prowadzący Placówkę.

8. W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.