RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych SOMAR Spółka Cywilna z siedzibą w Brzegu, ul. Grobli 12 A

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – insp.rodo@somar-sc.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej – na podstawie Art. 9 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub Instytucje egzaminujące

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

7) podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja usługi szkoleniowej.