Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Results

#1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

#2. 2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

#3. 3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

#4. 4 Dozorem technicznym nazywamy:

#5. 5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

#6. 6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

#7. 7 Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

#8. 8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

#9. 9 Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

#10. 10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

#11. 11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

#12. 12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

#13. 13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

#14. 14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

#15. 15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

#16. 16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

#17. 17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

#18. 18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

#19. 19 Nieszczęśliwy wypadek to:

#20. 20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

#21. 21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

#22. 22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

#23. 23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

#24. 24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

#25. 25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

#26. 26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

#27. 27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

#28. 28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

#29. 29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

#30. 30 Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

#31. 31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

#32. 32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

#33. 33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

#34. 34 Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

#35. 35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

#36. 36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

#37. 37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

#38. 38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

#39. 39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

#40. 40 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

#41. 41 Obowiązki obsługującego określone są:

#42. 42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

#43. 43 Jednostką dozoru technicznego jest:

#44. 44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

#45. 45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

#46. 46 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

#47. 47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

#48. 48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

#49. 49 Decyzja wydana przez UDT:

#50. 50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

#51. 51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

#52. 52 Zaświadczenia kwalifikacyjne:

#53. 53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

#54. 54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

#55. 55 Instrukcja eksploatacji to:

#56. 56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

#57. 57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

#58. 58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

#59. 59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

#60. 60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

#61. 61 Obsługującemu nie wolno:

#62. 62 Formami dozoru technicznego są:

#63. 63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

#64. 64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

#65. 65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

#66. 66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

#67. 67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

#68. 68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

#69. 69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

#70. 70 Instrukcja stanowiskowa:

#71. 71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

#72. 72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

#73. 73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

#74. 74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

#75. 75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

#76. 76 Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

#77. 77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

#78. 78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

#79. 79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

#80. 80 Łącznik suwnicy:

#81. 81 Łapy oporowe to:

#82. 82 Zgarniacze to:

#83. 83 Kleszcze szynowe to:

#84. 84 Jakie są różnice między wciągnikiem a wciągarką?

#85. 85 Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

#86. 86 Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

#87. 87 Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?

#88. 88 Gdzie montowane są łapy oporowe?

#89. 89 Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?

#90. 90 Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:

#91. 91 Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:

#92. 92 Do czego służy blokada zerowa?

#93. 93 W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:

#94. 94 Łącznik STOP:

#95. 95 „Łącznik suwnicy" powinien znajdować się:

#96. 96 Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:

#97. 97 Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?

#98. 98 O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?

#99. 99 O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?

#100. 100 Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?

#101. 101 O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?

#102. 102 Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?

#103. 103 Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?

#104. 104 Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerową?

#105. 105 Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

#106. 106 Zderzaki suwnicy to:

#107. 107 Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:

#108. 108 Zadaniem łapy oporowej jest:

#109. 109 Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:

#110. 110 Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?

#111. 111 Na zdjęciu przedstawiono suwnicę:

#112. 112 Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":

#113. 113 Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?

#114. 114 Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

#115. 115 Nastawniki to elementy suwnicy służące do:

#116. 116 Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:

#117. 117 Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?

#118. 118 Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

#119. 119 Czołownica to element:

#120. 120 O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy mają za zadanie:

#121. 121 Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:

#122. 122 W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:

#123. 123 Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone:

#124. 124 Skrót GNP oznacza:

#125. 125 Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

#126. 126 Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

#127. 127 Dźwigar suwnicy to:

#128. 128 Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?

#129. 129 W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

#130. 130 O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:

#131. 131 Zderzaki suwnicy montowane są:

#132. 132 Jaka jest dopuszczalną liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?

#133. 133 Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:

#134. 134 Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, że:

#135. 135 Do podstawowych parametrów wciągnika należy:

#136. 136 Sprawdzenie blokady zerowej:

#137. 137 Podczas sprawdzenia blokady zerowej:

#138. 138 Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnicę podczas pracy?

#139. 139 Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?

#140. 140 Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:

#141. 141 Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:

#142. 142 W przypadku rozkołysania ładunku należy:

#143. 143 Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:

#144. 144 Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:

#145. 145 W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:

#146. 146 Ładunki wolno składować:

#147. 147 Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:

#148. 148 Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:

#149. 149 O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „dół" powinien być tak ustawiony aby:

#150. 150 Istotnym kryterium zużycia haka jest:

#151. 151 Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:

#152. 152 Pęknięta splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:

#153. 153 Poniższy rysunek przedstawia cechę:

#154. 154 Poniższy rysunek przedstawia cechę:

#155. 155 Poniższy rysunek przedstawia cechę:

#156. 156 Trawersa służy do:

#157. 157 Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

#158. 158 Skrót DOR oznacza:

#159. 159 Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

#160. 160 Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:

#161. 161 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

#162. 162 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

#163. 163 Na rysunku pokazana jest:

#164. 164 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat α) dla zawiesia dwucięgnowego:

#165. 165 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat α) dla zawiesia dwucięgnowego:

#166. 166 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α ) dla zawiesia dwucięgnowego:

#167. 167 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α ) dla zawiesia dwucięgnowego:

#168. 168 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

#169. 169 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

#170. 170 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

#171. 171 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

#172. 172 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

#173. 173 Poniższy rysunek przedstawia:

#174. 174 Poniższy rysunek przedstawia:

#175. 175 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

#176. 176 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

#177. 177 Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

#178. 178 Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

#179. 179 Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

#180. 180 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

#181. 181 Zawiesie to:

#182. 182 Zawiesia możemy podzielić:

#183. 183 DOR zawiesia pasowego można określić:

#184. 184 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

#185. 185 Zawiesia łańcuchowe:

#186. 186 Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść:

#187. 187 Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść:

#188. 188 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

#189. 189 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

#190. 190 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

#191. 191 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

#192. 192 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

#193. 193 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

#194. 194 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

#195. 195 Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

#196. 196 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α:

#197. 197 Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi:

#198. 198 Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

#199. 199 Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:

#200. 200 Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:

#201. 201 Poniższy rysunek przedstawia:

#202. 202 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

#203. 203 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60° wynosi:

#204. 204 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 45° wynosi:

#205. 205 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

#206. 206 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55° nie może przekraczać:

#207. 207 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40° nie może przekraczać:

#208. 208 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50° nie może przekraczać:

#209. 209 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65° nie może przekraczać:

#210. 210 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

#211. 211 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

#212. 212 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

#213. 213 Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

#214. 214 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

#215. 215 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:

#216. 216 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

#217. 217 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

#218. 218 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

#219. 219 Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza:

#220. 220 Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza:

#221. 221 Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

#222. 222 Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnicą powinien:

#223. 223 W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:

#224. 224 Obsługującemu zabrania się:

#225. 225 Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

#226. 226 Próbę hamulca przeprowadza się:

#227. 227 W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

#228. 228 Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu:

#229. 229 Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

#230. 230 Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest:

#231. 231 Po zakończonej pracy, zblocze hakowe :

#232. 232 Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

#233. 233 Co oznacza napis na suwnicy 25 t + 5 t?

#234. 234 Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

#235. 235 Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

#236. 236 W jakim celu stosuje się blokadę zerową nastawników?

#237. 237 Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

#238. 238 Kiedy powinno stosować się trawersę?

#239. 239 Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

#240. 240 Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?

#241. 241 Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?

#242. 242 Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

#243. 243 Sygnał „STOP", na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

#244. 244 Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

#245. 245 Do przeciągnięcia ładunku leżącego poza polem pracy suwnicy można użyć:

#246. 246 Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

#247. 247 W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

#248. 248 Po zakończeniu pracy suwnicą należy:

#249. 249 Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnicą operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:

#250. 250 Kojarzenie ruchów suwnicy to:

#251. 251 Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy:

#252. 252 Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:

#253. 253 Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?

#254. 254 Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:

#255. 255 Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:

#256. 256 Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:

#257. 257 Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:

#258. 258 Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie:

#259. 259 W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

#260. 260 Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:

#261. 261 Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?

Finish