Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Results

#1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

#2. 2 Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

#3. 3 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

#4. 4 Dozorem technicznym nazywamy:

#5. 5 Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

#6. 6 Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

#7. 7 Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

#8. 8 Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

#9. 9 Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

#10. 10 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

#11. 11 Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

#12. 12 W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

#13. 13 W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

#14. 14 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

#15. 15 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

#16. 16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

#17. 17 Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

#18. 18 Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

#19. 19 Nieszczęśliwy wypadek to:

#20. 20 Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

#21. 21 Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

#22. 22 Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

#23. 23 Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

#24. 24 Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

#25. 25 Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

#26. 26 Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

#27. 27 Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

#28. 28 Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

#29. 29 Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

#30. 30 Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

#31. 31 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

#32. 32 Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

#33. 33 Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

#34. 34 Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

#35. 35 Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

#36. 36 Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

#37. 37 W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

#38. 38 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

#39. 39 Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

#40. 40 Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

#41. 41 Obowiązki obsługującego określone są:

#42. 42 Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

#43. 43 Jednostką dozoru technicznego jest:

#44. 44 Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

#45. 45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

#46. 46 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

#47. 47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

#48. 48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

#49. 49 Decyzja wydana przez UDT:

#50. 50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

#51. 51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

#52. 52 Zaświadczenia kwalifikacyjne:

#53. 53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

#54. 54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

#55. 55 Instrukcja eksploatacji to:

#56. 56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

#57. 57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

#58. 58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

#59. 59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

#60. 60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

#61. 61 Obsługującemu nie wolno:

#62. 62 Formami dozoru technicznego są:

#63. 63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

#64. 64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

#65. 65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

#66. 66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

#67. 67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

#68. 68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

#69. 69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

#70. 70 Instrukcja stanowiskowa:

#71. 71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

#72. 72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

#73. 73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

#74. 74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

#75. 75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

#76. 76 Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

#77. 77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

#78. 78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

#79. 79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

#80. 80 Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

#81. 81 Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed:

#82. 82 Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest:

#83. 83 Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

#84. 84 Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie:

#85. 85 Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się:

#86. 86 Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

#87. 87 Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

#88. 88 Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

#89. 89 Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu:

#90. 90 Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego:

#91. 91 W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest:

#92. 92 Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa:

#93. 93 Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym:

#94. 94 Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:

#95. 95 Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

#96. 96 Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

#97. 97 Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych:

#98. 98 Kto decyduje o rodzaju i wielkość opon zastosowanych w wózku:

#99. 99 Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to:

#100. 100 Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:

#101. 101 Święcąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

#102. 102 Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni:

#103. 103 Widząc świecącą się kontrolkę operator:

#104. 104 Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje:

#105. 105 Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje:

#106. 106 Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w:

#107. 107 Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez:

#108. 108 W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi:

#109. 109 Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu:

#110. 110 Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

#111. 111 Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

#112. 112 Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe:

#113. 113 W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest:

#114. 114 Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

#115. 115 Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

#116. 116 Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

#117. 117 Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

#118. 118 Zapalona lub migająca lampka kontrolna:

#119. 119 Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien:

#120. 120 Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez:

#121. 121 Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny:

#122. 122 Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka:

#123. 123 Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje:

#124. 124 Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy:

#125. 125 Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to:

#126. 126 Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

#127. 127 Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza:

#128. 128 Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi:

#129. 129 Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się:

#130. 130 "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany:

#131. 131 Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać:

#132. 132 Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:

#133. 133 Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:

#134. 134 O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć:

#135. 135 O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:

#136. 136 O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:

#137. 137 Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi:

#138. 138 O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi:

#139. 139 Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać:

#140. 140 Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje:

#141. 141 Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać:

#142. 142 Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje:

#143. 143 Akumulatory kwasowe można ładować:

#144. 144 Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka:

#145. 145 Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest:

#146. 146 Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna:

#147. 147 Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

#148. 148 W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek:

#149. 149 Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać:

#150. 150 Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera:

#151. 151 Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do:

#152. 152 Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować:

#153. 153 Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma:

#154. 154 Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi:

#155. 155 Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza:

#156. 156 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczną eksploatację, operator wózka:

#157. 157 Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:

#158. 158 Po zakończeniu pracy operator powinien:

#159. 159 Sprawne dźwignie sterujące:

#160. 160 Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje:

#161. 161 Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w:

#162. 162 Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji:

#163. 163 Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać:

#164. 164 Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, że jego działanie jest nieprawidłowe powinien:

#165. 165 W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien:

#166. 166 W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien:

#167. 167 W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator:

#168. 168 Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując:

#169. 169 Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:

#170. 170 Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien:

#171. 171 Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje:

#172. 172 Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy:

#173. 173 Ładunek należy transportować:

#174. 174 Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator:

#175. 175 Podczas wjazdu na pochyłą rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator:

#176. 176 Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest:

#177. 177 Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien:

#178. 178 Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy:

#179. 179 Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany:

#180. 180 Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy:

#181. 181 Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10°C:

#182. 182 Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30°C:

#183. 183 W oparciu o tabelę określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału:

#184. 184 W oparciu o tabelę, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm:

#185. 185 Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać:

#186. 186 Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien:

#187. 187 Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

#188. 188 Przyczyną utraty stateczności wózka może być:

#189. 189 Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona:

#190. 190 Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie:

#191. 191 Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy:

#192. 192 Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowczą operator powinien sprawdzić:

#193. 193 Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy:

#194. 194 Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka:

#195. 195 Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy:

#196. 196 Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły:

#197. 197 W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator:

#198. 198 W chwili wywracania się wózka należy:

#199. 199 Wózek może stracić stateczność na skutek:

#200. 200 Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić:

#201. 201 Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi:

#202. 202 Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

#203. 203 Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

#204. 204 Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

#205. 205 Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

#206. 206 Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi:

#207. 207 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony

#208. 208 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

#209. 209 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

#210. 210 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

#211. 211 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

#212. 212 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

#213. 213 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

#214. 214 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

#215. 215 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A:

#216. 216 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

#217. 217 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

#218. 218 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

#219. 219 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

#220. 220 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

#221. 221 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:

#222. 222 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

#223. 223 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:

#224. 224 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m:

#225. 225 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m:

#226. 226 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m:

#227. 227 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m:

#228. 228 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:

#229. 229 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A:

#230. 230 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:

#231. 231 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:

#232. 232 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:

#233. 233 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B:

#234. 234 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm:

#235. 235 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm:

#236. 236 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm:

#237. 237 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B:

#238. 238 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A:

#239. 239 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

#240. 240 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

#241. 241 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

#242. 242 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B

#243. 243 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

#244. 244 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

#245. 245 Święcąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

Finish